Menu

Klienci SZOWES

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ, czyli:

–  przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych

–  podmioty reintegracyjne, służące reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej. Formy te nie będą w żadnym przypadku przedsiębiorstwami społecznymi, ale mogą przygotowywać do prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym lub być prowadzone jako usługa na rzecz społeczności lokalnej przez przedsiębiorstwo społeczne.;

–  podmioty sfery gospodarczej- podmioty, które tworzone były w związku realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Są to podmioty, które nie posiadają wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego tj.:

–  organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych,

–  spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie;

–  pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym.
organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OSOBY FIZYCZNE zainteresowane utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub rozwojem ekonomii społecznej w swoich środowiskach lokalnych;

PODMIOTY I INSTYTUCJE UPRAWNIONE do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej, czyli:
–  organizacje pozarządowe,
–  jednostki samorządu terytorialnego,
–  kościelne osoby prawne.