Logowanie

Zaloguj się do serwisu.

OFERTA SZOWES W ZWIĄZKU Z WALKĄ ZE SKUTKAMI PANDEMII COVID-19 na obszarze województwa zachodniopomorskiego

Bezpłatne udostępnienia narzędzia Dobre Wsparcie dla wszystkich podmiotów i organizacji, które tworzą lub mogą stworzyć bazę wolontariuszy/pracowników działających na rzecz osób w potrzebie w czasie kryzysu. Narzędzie pozwala m.in. w intuicyjny i szybki sposób planować i rozdzielać zadania wolontariuszom, zarządzać ich praca. Wszyscy, którzy działają w terenie mają dostęp do mobilnej aplikacji, dzięki której widzą co, u kogo, i gdzie mają zrobić. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy!
W razie zainteresowania, prosimy o kontakt: biuro@dobrewsparcie.org, tel: +48 536 060 202

 

 • Bony interwencyjne o wartości około 5000 zł każdy dla podmiotów ekonomii społecznej, które zgłosiły konkretne zapotrzebowanie przekazano na zakup m.in.:
  • respiratora i pompy infuzyjnej do świadczenia pomocy pielęgniarskiej dla osób w kwarantannie,
  • środków prewencyjnych dla pracowników i członków organizacji pozarządowych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym (płyny do dezynfekcji, rękawiczki, przyłbice, oczyszczacz powietrza),
  • materiały do szycia maseczek i kombinezonów ochronnych,
  • laptopów do świadczenia pracy terapeutycznej w formie zdalnej dla rodzin w kwarantannie,
  • maszyn do szycia w celu dywersyfikacji działalności oraz prowadzenia działalności.
 • Środki z wydarzeń animacyjnych służące do realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz integracji lokalnych środowisk zostały przekazane w ramach wydarzeń na rzecz wsparcia przedsięwzięć społecznych, jak szycie masek ochronnych (zakup niezbędnych materiałów, maszyn do szycia, środków dezynfekcji)
 • Doradztwo specjalistyczne: prawne, księgowe, psychologiczne – jak radzić sobie w nowej kryzysowej sytuacji, skąd pozyskać dodatkowe środki, jak odnaleźć się w propozycjach rządowych dotyczących tarczy antykryzysowej
 • Środki na tworzenie dodatkowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym – najbliższy nabór jesienią 2020 r.
 • Wsparcie reintegracyjne – w przygotowaniu jest wsparcie w ramach Akademii RE:integracji, czyli internetowej społeczności, dla której zamieszczane są informacje m.in: na temat realizacji zainteresowań i planów zawodowych, wsparcia psychologicznego i motywacyjnego zarówno dla pracowników jak i uczestników podmiotów reintegracji. Akademia to również baza wiedzy na temat instytucji, które działają aktywnie w województwie zachodniopomorskim na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem czy bezrobotnych.
 • Koordynacja wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 – SZOWES koordynuje działania lokalnych organizacji pozarządowych, liderów lokalnych i grup nieformalnych, które aktywnie działają w swoim lokalnym środowisku podejmując inicjatywy na rzecz walki z negatywnymi następstwami pandemii.

Szkolenia

 • przygotowywanie grup założycielskich;
 • tworzenie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów;
 • prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów podmiotów ekonomii społecznej);
 • zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej;
 • tworzenie biznesplanów, badanie rynku, marketing, stworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów;
 • budowanie powiązań kooperacyjnych;
 • restrukturyzacja działalności;
 • zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym;
 • umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Doradztwo

Doradztwo ogólne, świadczone przez doradcę kluczowego, obejmujące m.in.:

 • zakładanie przedsiębiorstwa społecznego (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów);
 • zakładanie podmiotów ekonomii społecznej (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów);
 • rejestrowanie działalności podmiotów ekonomii społecznej;
 • zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej;
 • prowadzenie działalności statutowej podmiotów ekonomii społecznej;

Doradztwo biznesowe m.in.:

 • związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta);
 • poszukiwanie partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert;
 • przygotowywanie i praca nad biznes planem, negocjacje z instytucjami finansującymi;

Doradztwo specjalistyczne, w tym:

Marketingowe
m.in.: planowanie marketingowe; kształtowanie elastyczności ofertowej; polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów; opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej przedsiębiorstw społecznych; badania rynku; wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES;

 

Finansowe
m.in.: pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego), planowanie finansowe;

 

Osobowe
m.in.: zarządzanie organizacją; zarządzanie pracownikami; zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów;

 

Księgowo-podatkowe
m.in.: rachunkowość podmiotu ekonomii społecznej, zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością; księgowość; płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne;

 

Prawne
m.in.: prowadzenie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstw społecznych; prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej; podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES; obowiązki pracodawcy względem pracowników;

Usługi

Usługi księgowe/podatkowe m.in.:

 • przygotowanie aktualizacja zakładowej polityki rachunkowości;
 • sporządzanie dokumentacji do ZUS, US;
 • przygotowanie i weryfikacja danych do planów finansowych i budżetów rocznych, weryfikacja prowadzonej księgowości;

Usługi prawne m.in.:

 • postępowanie rejestracyjne (aktualizacja wpisów w KRS, w tym zmiany formy prawnej prowadzenia działalności;
 • sporządzanie i opiniowanie pism procesowych;
 • przygotowanie porozumień, przygotowanie i weryfikacja regulaminów;
 • przekształcanie podmiotów;
 • postępowanie naprawcze;
 • likwidacja podmiotów;

Usługi marketingowe m.in.:

 • opracowanie projektu i druk logo, plakatu, ulotki, tworzenie strony www i in.;

Dotacje

Dotacje na utworzenie miejsca pracy mogą zostać sfinansowane ze środków Powiatowych Urzędów Pracy, jak i środków Unii Europejskiej.

 

Do kogo skierowane:

 • Osoby fizyczne zainteresowane utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej
 • Podmioty uprawnione do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej
 • Podmioty ekonomii społecznej

Oferujemy:

 • wsparcie doradcze, w tym doradztwo biznesowe w celu opracowania założeń biznesowych przedsięwzięcia
 • szkolenia, umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego
 • wsparcie merytoryczne w przygotowaniu wniosku o dotację
 • wsparcie doradcze w procesie uruchamiania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego/powstawania miejsca pracy

Poza tym:

 • Podmioty ekonomii społecznej mogą ubiegać się o pożyczkę na preferencyjnych warunkach udzielaną przez Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (TISE). Więcej szczegółów: www.tise.pl

Wydarzenia animacyjne i wizyty studyjne

WYDARZENIA ANIMACYJNE (targi, debaty, seminaria), czyli coś, co możemy zrobić wspólnie, włączając lokalną społeczność, organizacje i podmioty propagując idee ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, oraz wspierając środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej.

 

WIZYTY STUDYJNE, czyli dobre praktyki w sektorze ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w regionie i kraju.

Skontaktuj się z nami

owes_region_szczecinski-1
owes_region_szczeciniecki-1
owes_region_stargardzki-1
owes_region_koszalinski-1

Facebook