Logowanie

Zaloguj się do serwisu.

Kto może zostać Partnerem SZOWES?

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ:

  • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
  • podmioty reintegracyjne, służące reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej. Formy te nie będą w żadnym przypadku przedsiębiorstwami społecznymi, ale mogą przygotowywać do prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym lub być prowadzone jako usługa na rzecz społeczności lokalnej przez przedsiębiorstwo społeczne.;
  • podmioty sfery gospodarczej- podmioty, które tworzone były w związku realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Są to podmioty, które nie posiadają wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego tj.:
  • organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych,
  • spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie;
  • pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym.

Organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OSOBY FIZYCZNE zainteresowane utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub rozwojem ekonomii społecznej w swoich środowiskach lokalnych;

PODMIOTY I INSTYTUCJE UPRAWNIONE do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej, czyli:

  • organizacje pozarządowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • kościelne osoby prawne.

Facebook