Logowanie

Zaloguj się do serwisu.

Działania pomocowe SZOWES w czasie pandemii koronawirusa

Czym jest SZOWES i jakie oferuje wsparcie?

SZOWES to SIEĆ ZACHODNIOPOMORSKA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ skupiająca cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmujące swym oddziaływaniem i wsparciem obszar województwa zachodniopomorskiego.

Działa w obrębie czterech regionów: szczecineckim, koszalińskim, stargardzkim, szczecińskim. Wsparcie SZOWES skierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej i wszystkich tych, którzy są zainteresowani ich utworzeniem.

Oferta SZOWES obejmuje m.in.: specjalistyczne usługi, szkolenia, doradztwo (np. prawne, psychologiczne, księgowe, marketingowe, zawodowe), udzielanie dotacji i pożyczek oraz organizację wydarzeń animacyjnych i wizyt studyjnych.

 

SZOWES w czasie pandemii

W obliczu potężnego kryzysu wywołanego pandemią choroby COVID – 19, wszystkie regionalne ośrodki wsparcia ekonomii społecznej dostosowały swoje działania, by oferowana pomoc i wsparcie były odpowiednie do zaistniałych potrzeb i nowej rzeczywistości.
Co ważne, działania SZOWES skupiły się również na terytorium działań rewitalizacyjnych, tj. trzech projektów “Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”, “Społeczna rewitalizacja” “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, który obejmuje obszar 71 gmin województwa zachodniopomorskiego. Kontakt z samorządami, lokalnymi liderami, podmiotami ekonomii społecznej pozwolił na zebranie zapotrzebowania oraz szybką reakcję z poszczególnych obszarów.

 

Najczęstsze potrzeby?

Na podstawie diagnozy potrzeb i problemów środowisk lokalnych, podzielono wsparcie na odpowiednie kategorie tematyczne, by odpowiednio je ukierunkować. Powstała baza podmiotów ekonomii społecznej angażujących się w lokalne inicjatywy społeczne.

Analiza środowiska lokalnego pokazała, że największe potrzeby dotyczą przede wszystkim braku środków na zabezpieczenie pracowników oraz wolontariuszy podmiotów na czas epidemii, na materiały niezbędne do produkcji odzieży ochronnej, dywersyfikację usług, by uchronić podmiot przed bankructwem. Na poziomie całego województwa zweryfikowane zapotrzebowanie na maski ochronne to 320 000 sztuk!!

Ważną potrzebą jest odnalezienie się w nowej sytuacji, gdzie kluczową rolę odgrywa wsparcie psychologiczne, by zminimalizować napięcie, poczucie chaosu i izolacji. Liderzy społeczności lokalnych wskazują na braki w sprzęcie komputerowym do nauki i pracy zdalnej.

 

Jakie działania podjął SZOWES?

Wszelkie działania animacyjne zostały wdrożone natychmiast po ogłoszeniu nakazu pozostania w domach. Dotychczas, na w województwie przyznano prawie 200 000 zł na koordynację działań aktywnych liderów lokalnych, wolontariuszy, podmiotów przez wybrane PESy. Lokalne środowiska chętnie angażują się w działania pomocowe poprzez np. szycie maseczek ochronnych, zakup środków dezynfekcji, odzieży ochronnej i materiałów do produkcji takiej odzieży, którą będzie dystrybuować wśród osób pracujących na rzecz mieszkańców grupa wyznaczonych wolontariuszy.

W odpowiedzi na zgłoszone potrzeby i braki, biorąc pod uwagę możliwości oraz zasoby wszystkich zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia, wydzielono i częściowo przekazano ogromną pulę środków na tzw. bony interwencyjne oraz rozwojowe o łącznej wartości 210 000 zł.

Bony zostały przeznaczone m.in na: respirator i pompę infuzyjną, do świadczenia pomocy pielęgniarskiej dla osób w kwarantannie w miejscu zamieszkania, środki niezbędne do zapewnienia higieny w miejscu pracy w związku z zagrożeniem epidemiologicznym (płyny do dezynfekcji, rękawiczki, przyłbice, oczyszczacz powietrza), wyposażenie oraz materiały do szycia maseczek i kombinezonów ochronnych, zakup laptopów do świadczenia pracy terapeutycznej w formie zdalnej dla rodzin dotkniętych skutkami pandemii oraz przebywających w kwarantannie, zakup maszyn do szycia i gumek do maseczek w celu dywersyfikacji działalności oraz prowadzenia działalności. Umożliwiły dodatkowo m.in. zakup drukarki 3D do produkcji przyłbic ochronnych i maseczek, mikrofonów do prowadzenia lekcji online, zabezpieczyły przedsiębiorstwo społeczne zapewniające odbiór gminnych odpadów komunalnych oraz kolejne – zapewniające opiekę nad osobami samotnymi i starszymi, zależnymi w maseczki ochronne, środki dezynfekcyjne i in.

 

Co jeszcze?

Na czas trwania kryzysu, jeden z partnerów Sieci OWES, udostępnia Dobre Wsparcie – narzędzie umożliwiające w prosty i intuicyjny sposób zarządzać pracą i przydzielać zadania wolontariuszom/pracownikom działających w terenie na rzecz potrzebujących, którzy muszą w czasie pandemii pozostać w domach. Z Dobrego Wsparcia w formie aplikacji korzystać mogą również wszyscy wolontariusze, którzy na swoim smartfonie widzą: jakie zadanie, u kogo i gdzie mają do zrealizowania. Dobre Wsparcie udostępniane jest wszystkim chętnym podmiotom i organizacjom posiadającym bazę pracowników w terenie.

Informacje o działaniach grup pomocowych i lokalnych inicjatyw rozpowszechniane są przez pracowników OWES-ów w nowo tworzonych tematycznych grupach na portalach społecznościowych.

Doradztwo specjalistyczne zostało ukierunkowane na tematykę możliwości pozyskiwania środków w czasie kryzysu, tarczy antykryzysowej i zmian dotyczących składek ZUS. Przedsiębiorstwa społeczne mogą korzystać z porad dotyczących tworzenia i wdrażania indywidualnych programów przeciwdziałających likwidacji miejsc pracy, tworzenia partnerstw gospodarczych, systemu podzleceń w ramach współpracujących ze sobą podmiotów ekonomii społecznej. W szczególny sposób wspierane są podmioty zatrudniające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, także w zakresie promocji oferowanych przez nie usług, uruchomienia koniecznej – innej niż dotąd – oferty zarobkowej dla utrzymania miejsc pracy.

Wszystkie potrzeby i działania są na bieżąco weryfikowane i aktualizowane dzięki siatce grup tematycznych stworzonych na poziomie całego partnerstwa w projektach SZOWES oraz projektów rewitalizacyjnych, regularnie wypracowujących najlepsze rozwiązania w bieżącej sytuacji.

Powiedzenie “w grupie siła” ma swoje namacalne dowody i odzwierciedlenie
w partnerskim działaniu Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.